Ellwangen, St Vituskirche, Chororgel
Baden-Württemberg

   
   

   
   

Foto: Dick Sanderman © 2007

   
   

Het orgel in de Sankt Vituskirche in Ellwangen is in een onbekend jaar gebouwd door Freiburger Orgelbau August Späth.

   
   
 

Manual:
Gedackt 8´ B/D

Rohrflöte 4´ B/D
Prinzipal 2´ B/D
Quinte 1 1/3´ B/D
Scharff III 1´ B/D

Pedal:
Subbass 16´

Pedalkoppel

   
   
   

Home
Terug naar vorige pagina / to last page / Zurück